REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO desibox.pl

§1 Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

Zicaro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą przy Barska 70, 43-300 BIELSKO-BIAŁA

NIP:937-272-08-53

REGON: 383058451

Telefon: + 48 570100161

E-mail: zicaro@op.pl

§2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na

podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] może być:

• pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

• pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce

lub na terenie Unii Europejskiej,

• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której

ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii

Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania

zobowiązań w imieniu podmiotu,

• osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Konsumentem [dalej Konsument] na podstawie art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964

nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) jest osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek

stanowią towary z wyraźnie oznaczonymi wadami oraz śladami użytkowania.

Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w

szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z

późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz.

93 z późniejszymi zmianami).

§3 Zamówienia

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na

stronach internetowych Sklepu (koszyk klienta).

2.Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację

Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na

podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot

zamówienia. W przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez

Klienta podczas składania zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia

błędów. Składając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży

zamówionych produktów.

3.Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym

towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny,

charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i

sposobu dostawy.

4. Po złożeniu zamówienia, następuje jego weryfikacja. Następnie Sklep przesyła na podany

przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji

oraz kolejnych jego etapach. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest

oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 2 i z chwilą jej

otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Po zawarciu Umowy

sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty

elektronicznej.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu cywilnego.

§4 Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

• płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Klient zobowiązany jest do uregulowania należności wynikających z zawartej umowy

niezależnie od wybranego sposobu płatności i/lub dostawy.

5. W przypadku nieuregulowania przez Klienta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, a

w przypadku płatności przy odbiorze w momencie dostawy/odbioru towaru, Sklep wezwie

Klienta do odbioru i zapłaty za towar wyznaczając termin na realizację zobowiązania. W

przypadku nieuregulowania należności wynikającej z zawartej umowy w wyznaczonym

terminie Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży.

6. Termin realizacji zamówienia jest liczony (nie dotyczy pobrania) od momentu w którym

środki za zamówienie zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu lub od daty

pozytywnej weryfikacji transakcji.

§5 Wysyłka towaru

Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub udostępnia do

odbioru osobistego w swojej siedzibie.

§6 Reklamacje z tytułu rękojmi (konsumenci)

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu

reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu

towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Konsumentem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez

Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24

miesięcy.

5. Konsument w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa

rękojmi):

• wymiany towaru na nowy;

• naprawy towaru;

• obniżenia ceny;

• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania.

Sklep rozpatrzy żądania Konsumenta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

• łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

• charakter wady – istotna czy nieistotna;

• to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Konsumenta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru

pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w

porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep

zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów

dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np.;

• za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

• za pośrednictwem regionalnego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

lista dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

• ze względu na siedzibę Sklepu sprawę może kierować bezpośrednio do śląskiego

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowe w Katowicach, przy ul. Brata

Alberta 4, 40-019 Katowice http://www.katowice.wiih.gov.pl

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z

dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług świadczonych przez Sklep należy

przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

§7 Reklamacje z tytułu rękojmi

1. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszą się jedynie do Klientów nie będących

Konsumentami.

2. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest

wyłączona.

3. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce

przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w

czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie

przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich

czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące

dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data

wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania

rzeczy, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące

mieć wpływ na proces reklamacji.

5. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

6.Wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy sprzedaży/dostawy będą rozstrzygane

przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument ma prawo

odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Konsument złoży w terminie 14 dni od daty

doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy

złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna,

np.

• oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy

o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do

regulaminu),

• drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu,

• listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

3. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o

odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może

wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania

rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się

Konsument. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na

rachunek karty.

6. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób

dostawy przedmiotu, Sklep nie zwróci Konsumentowi poniesionych przez niego

dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do

Konsumenta.

7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty

opakowania, zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach umów:

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według spe cyf ika c j i Konsument a lub s łuż ą c a z a spokoj eni u j ego

zindywidualizowanych potrzeb;

• o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie

prawa odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Na podstawie art. 31 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 w przypadku

odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem

przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

§9 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sklep świadczy drogą elektroniczną poniższe usługi:

• kontakt poprzez formularz;

• cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter;

• prowadzenie Konta Klienta.

2.Usługi określone w pkt.1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.Usługa:

• kontakt poprzez formularz - polega na wysyłce przez Klienta wiadomości za

pośrednictwem formularzy interaktywnych zawartych na stronach internetowych

Sklepu. Zawarcie umowy następuje w momencie skorzystania przez Klienta z

formularza kontaktowego;

• cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - polega na cyklicznej wysyłce

wiadomości przez Sklep o charakterze handlowym oraz marketingowym na adres email

podany podczas zawarcia umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez

wpisanie w odpowiednich formularzach adresu e-mail, oraz aktywacji subskrypcji

poprzez kliknięcie w odnośnik jaki Sklep wysyła na podany adres e-mail. Zawarcie

umowy jest także możliwe poprzez wyrażenie zgody podczas rejestracji lub składania

zamówienia;

• prowadzenie Konta Klienta - polega na udostępnieniu indywidualnego panelu z

możliwością podglądu historii zamówień, edycji danych. Do zawarcia umowy

dochodzi poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach

internetowych Sklepu.

4. Rezygnacja z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwa jest w każdej chwili bez

ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

• usługa kontakt poprzez formularz - poprzez zakończenie korzystania z formularzy

interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu;

• cykliczna wysyłka wiadomości poprzez newsletter - poprzez wysłanie wiadomości email

na adres podany w paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane

umożliwiające weryfikację subskrybenta usługi;

• prowadzenie Konta Klienta - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w

paragrafie 1. Wiadomość powinna zawierać dane umożliwiające weryfikację

subskrybenta usługi.

5. Sklep w przypadku wykrycia działania na szkodę Sklepu, łamania przepisów prawa,

łamania postanowień Regulaminu może w każdej chwili ograniczyć, zablokować, lub

usunąć Klientowi dostęp do usług określonych w pkt 1. Sklep informuje Klienta

o zablokowaniu bądź ograniczeniu dostępu do usług za pośrednictwem wiadomości e-mail

wysłanej na adres podany w formularzu.

6.Usługi świadczone są bezterminowo, jednak Sklep może dostęp do nich ograniczać,

blokować lub modyfikować informując o tym Klienta w sposób określony w paragrafie 12

pkt 4.

7. Zarówno Klient, jak i Sklep mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług określonych w

pkt 1 w dowolnym czasie, wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem woli.

§10 Ochrona prywatności

1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa

w sposób określony w Polityce Prywatności (załącznik 3).

§11

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania

zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i

przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,

Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany

w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób

określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował

zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w

ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest

prawo polskie.